Indexaanpassing onkostenvergoeding onthaalouders

In december kondigt Kind en Gezin aan dat zij zullen besparen op de werkingskosten o.a. de aanpassing van de onkostenvergoeding bij de onthaalouders. Onaanvaardbaar voor de LBC-NVK en wij reageerden dan ook onmiddellijk.

Toch zijn er vandaag nog diensten die de indexaanpassing niet volledig toepassen. Daarvoor is vanaf vandaag geen enkele reden meer.

In het Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 lezen wij op pagina 6:

Hoofdstuk 4. Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Artikel 15

Bij opmaak van de decreetsbepaling bij de begrotingsopmaak 2011 werden enkele sectoren geacht niet onder de bepaling te vallen omwille van de aard ervan. Na juridisch onderzoek bleek echter dat deze sectoren toch onder de decreetsbepaling zouden kunnen vallen. Daarom worden deze sectoren nu expliciet vermeld als uitzonderingen.

Deze uitzonderingen betreffen:

  • het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA): stond er reeds in;
  • het zakgeld binnen de sectoren bijzondere jeugdbijstand (BJB), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Kind & Gezin (K&G);
  • de vergoeding betaald aan pleeggezinnen;
  • de onkostenvergoeding onthaalouders;

Er is een budgettaire link vermits – indien de aanpassing aan het decreet er niet zou komen – Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) voor die sectoren de index voor een bedrag van ongeveer 676.000 euro niet zou kunnen toekennen.

Die decreetsaanpassing leidt er echter niet toe dat een meerbudget benodigd is, want deze sectoren werden sowieso reeds aanzien als niet vallend onder de decreetsbepaling.

De wijziging heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.