Ouderschapsverlof: hoe zit dat nu weer juist?

Sinds 1 juni 2019 is er een flexibilisering van het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand. Wat betekent dit? Kan ik hier gebruik van maken? Hoe zat het dan vroeger? Wat is er nieuw sinds de flexibilisering? Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet hier een handig overzicht.

Wie als onthaalouder in het werknemersstatuut werkt kan zoals elke andere werknemer ook gebruik maken van ouderschapsverlof. Je dient wel te voldoen aan enkele voorwaarden.

Wat is ouderschapsverlof?

Wie mama of papa wordt, krijgt van bij de geboorte van het kind tot de leeftijd van 12 jaar de mogelijkheid om ouderschapsverlof te nemen. Onder ‘mama of papa’ verstaan we de biologische ouders, de persoon die het kind heeft erkend (vader), de echtgenote of partner van de biologische moeder die meemoeder is geworden of de adoptieouders. (Als je kind een handicap heeft kan je het ouderschapsverlof opnemen tot het kind 21 jaar is.)

Ouderschapsverlof geeft je de mogelijkheid om tijdelijk niet of minder te werken. Om het verlies aan inkomen tijdens deze periode te beperken kan je een aanvraag indienen bij de RVA voor een onderbrekingsuitkering.

Kom ik in aanmerking voor ouderschapsverlof?

Om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof moet je op het moment van de aanvraag bij je werkgever in de voorbije 15 maanden minstens 12 maanden bij deze werkgever gewerkt hebben.

Op het moment van de aanvraag moet je kind jonger zijn dan 12 jaar (of 21 jaar voor een kind met handicap).

Hoeveel dagen krijg ik per kind?

Per kind heeft elke ouder recht op 4 maanden ouderschapsverlof (1 maand = 4 weken). Je kan deze vier maanden op verschillende manieren opnemen. Daarbij maken we een onderscheid tussen het systeem dat al bestond en de nieuwe flexibele opname.
Het grootste verschil tussen deze twee is dat de flexibilisering geen recht is maar een mogelijkheid. Je werkgever kan hiermee akkoord gaan maar mag het ook weigeren.

Wat was er al mogelijk vóór de flexibilisering:

De drie mogelijkheden hieronder zijn een recht. Je werkgever kan je aanvraag niet weigeren, enkel maximum 6 maanden uitstellen indien de goede werking van de onderneming in het gedrang komt.

 • Je kan het ouderschapsverlof voltijds opnemen voor maximum vier maanden. Dit kan telkens in blokken van minimum een maand of een veelvoud daarvan. (mogelijk voor zowel voltijds als deeltijdse werknemers)
 • Je kan kiezen voor een halftijdse opname gedurende 8 maanden, telkens in blokken van minimum 2 maanden of een veelvoud daarvan. (enkel mogelijk voor voltijdse werknemers)
 • Indien je kiest voor 1/5de opname gedurende 20 maanden kan dit telkens in blokken van 5 maanden of een veelvoud daarvan. (enkel mogelijk voor voltijdse werknemers)

Nieuwe mogelijkheden sinds de flexibilisering:

Sinds 1 juni 2019 zijn de mogelijkheden uitgebreid. Let wel: onderstaande opties kunnen enkel indien je werkgever akkoord gaat. Ze zijn geen recht maar enkel een mogelijkheid. Ze kunnen dus geweigerd worden.

 • Je kan kiezen voor 1/10de ouderschapsverlof gedurende 40 maanden. Concreet is dit een halve dag per week of een volledige dag per twee weken. Dit kan telkens in blokken van minimum 10 maanden of een veelvoud daarvan.
 • Daarnaast kan je het voltijds ouderschapsverlof flexibel opnemen met een minimum van 1 week (ipv een maand) of een veelvoud daarvan.
 • Of het halftijds ouderschapsverlof flexibel opnemen met een minimum van 1 maand (ipv 2 maanden) of een veelvoud daarvan.

Verlof voor medische bijstand

Naast de flexibilisering van het ouderschapsverlof heb je voortaan ook de mogelijkheid om het verlof voor medische bijstand flexibel op te nemen.

Indien je bijstand wil verlenen aan een gezinslid of familielid dat lijdt aan een zware ziekte, kan je tijdelijk je werk onderbreken. Tijdens deze onderbreking kan je maandelijks een uitkering krijgen van de RVA.

De behandelende arts van je familie- of gezinslid bepaalt welke ziekte of medische ingreep als een ‘zware ziekte’ wordt beschouwd.

Tot nog toe kon je dit verlof per ernstig ziek gezins-of familielid op drie manieren opnemen:

 1. Voltijds voor maximum 12 maanden.
 2. Halftijds voor maximum 24 maanden.
 3. Of 1/5e voor maximum 24 maanden.

Per aanvraag kan dit telkens voor minimum 1 maand en maximum 3 maand.

Nieuwe mogelijkheden sinds de flexibilisering:

Sinds 1 juni 2019 bestaat de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand flexibel op te nemen.
Dit wil zeggen dat je voltijds je werk kan onderbreken voor 1 week of 2 weken of 3 weken ipv. het minimum van een maand.
Ook hier gaat het weer om een mogelijkheid en geen recht. Je werkgever kan deze flexibele opname weigeren.

Ben je op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en gezinsleven?

Naast ouderschapsverlof en medische bijstand wat ‘thematisch verloven’ zijn bestaat er ook nog ‘tijdskrediet met motief’.

Ook daar kan je als onthaalouder-werknemer gebruik van maken als je voldoet aan de voorwaarden.

De mogelijke motieven voor tijdskrediet zijn:

 • Zorgen voor je kind jonger dan 8 jaar.
 • Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
 • Palliatieve zorgen verlenen.
 • Zorgen voor je gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar.
 • Bijstand of zorg verlenen aan je zwaar ziek minderjarig kind.
 • Een erkende opleiding volgen.

Om je zo goed mogelijk te kunnen informeren hebben we alle informatie over thematische verloven en tijdskrediet bij elkaar gezet. Je kan het uitgebreide dossier terugvinden op www.onthaalouders.be/ikwilmeertijd